Terms of use

Amb la finalitat de poder beneficiar-se de les prestacions proposades per Càmping l’Ombra, li preguem que llegeixi detingudament aquestes condicions generals. Aquestes condicions regeixen les estades en el càmping i són vàlides en el moment en què es posa en curs la petició. El fet de reservar una estada en el càmping implica l’adhesió completa a les nostres condicions generals.

 

CONDICIONS DE RESERVA

 • Les reserves només vinculen el Càmping l’Ombra, si aquest les accepta, el que és lliure de fer o no fer, en funció de la disponibilitat, i de manera general, de totes les circumstàncies que puguin perjudicar l’execució de la reserva efectuada. El Càmping l’Ombra es reserva d'admissió o permanència d'acord amb l'article 31 bis de la Llei 13/2002 de turisme de Catalunya. La reserva d’una parcel·la o un allotjament (mobil-home) es realitza a títol estrictament personal. En cap cas es pot sotsarrendar ni cedir la reserva sense el previ consentiment del càmping.
 • No es reserva número de parcel·la o d'allotjament en concret, a la seva arribada se li indicarà quin té assignat. Si té alguna preferència pot marcar-ho en observacions i intentarem complaure’l.
 • Els menors d’edat han d’anar sempre acompanyats dels seus pares o tutors legals.
 • En cas de voler factura a nom de l’empresa i/o d’algun dels titulars de la reserva en concret, preguem que ens ho informin en el moment de fer la reserva. Poden anotar-ho a la casella d’observacions.
 • Càmping l’Ombra es reserva el dret de rectificació de possibles tarifes errònies cobrades al client ocasionades per algun error del sistema de reserves on-line. En aquest cas, Càmping l’Ombra notificarà en un termini màxim de 48 hores l'error, donant l'alternativa al client d'acollir-se als ajustaments correctes o d'anul·lar la reserva efectuada sense cap càrrec per al client.

Parcel·les

 • El preu inclou la parcel·la per la tenda o caravana/ autocaravana, l’accés als banys i a les infraestructures del càmping.
 • Només s’accepta l’entrada d’un vehicle per unitat reservada.
 • El Càmping l’Ombra es reserva el dret de denegar l’accés al càmping a grups o famílies que es presentin amb un número de membres superior a la capacitat de l’allotjament llogat.

Allotjament

 • Els allotjaments estan equipats. El preu bàsic és de 1 a 6 places segons el tipus d’allotjament.
 • El Càmping l’Ombra es reserva el dret de denegar l’accés al càmping a grups o famílies que es presentin amb un número de membres superior a la capacitat de l’allotjament llogat.
 • Per cada unitat d’allotjament reservada només hi ha una plaça d’aparcament pensada per un cotxe dins el recinte del càmping.
 • Està prohibit realitzar barbacoes a la zona d’allotjaments així com fumar a dins dels allotjaments.
 • Les tendes no estan autoritzades a la zona d’allotjaments.

 

TARIFES I IMPOSTOS MUNICIPALS D’ESTADA

 • Els imports estan indicats en Euros (€) amb IVA inclòs.
 • L’import de l’impost municipal d’estada és de 0,66€ per persona major de 16 anys i nit, amb un màxim de 7 nits. Si per llei aquest impost es veiés modificat s’aplicarà la nova llei vigent.

 

CONDICIONS DE PAGAMENT

 • Al realitzar la reserva, es sol·licitarà un acompte mitjançant targeta de crèdit del 50% de l’estada reservada.
 • La resta del pagament de la reserva s’efectuarà en el moment de l’arribada.

 

CANCEL·LACIÓ I MODIFICACIÓ

Modificació de la reserva

El client podrà sol·licitar canvis en les seves estades al càmping (dates i/o tipus d’allotjament) mitjançant la sol·licitud per escrit al càmping a través de correu electrònic (campinglombra@gmail.com), que serà atesa en funció de la disponibilitat i possibilitats del càmping. En l’absència de canvis, el client haurà d’efectuar la seva estada d’acord amb les condicions inicials de la reserva o anul·lar-la conforme a les condicions de cancel·lació.

Es donarà resposta a tota petició en funció de la disponibilitat i les tarifes en vigor.

Prestacions no utilitzades

L'entrada al càmping amb demora o la sortida anticipada, per causes no imputables al càmping, no podran donar lloc a cap tipus de devolució.

En cas de no presentació, es procedirà a cancel•lar la reserva amb les despeses corresponents.

Cancel·lació per part del Càmping l’Ombra

En cas de cancel·lació per causa imputable al Càmping l’Ombra, l’estada serà totalment reemborsada. No obstant, aquesta cancel·lació no podrà donar lloc al pagament de danys i perjudicis.

No donarà dret a cap reemborsament la cancel·lació de l'estada per causes de força major.

Cancel·lació per part de l'usuari/campista

 • En cas de cancel·lació fins a 15 dies abans de la data d’arribada del client, es retornarà el 100% del pagament a compte.
 • En cas de cancel·lació dins els 15 dies anteriors a la data d’arribada del client les despeses de cancel·lació serà del 100% del pagament a compte.

 

L’ESTADA

Arribada

 • Totes les persones que s'allotgen al Càmping l’Ombra s'hauran de registrar a recepció. És obligatori presentar el carnet d'identitat o passaport de tota persona d'edat a partir de 14 anys.
 • Horari d’accés:
  • Respecte les parcel·les l'hora d'entrada serà a partir de les 12:00h. Es demanarà el pagament anticipat de l’estada.
  • Respecte els allotjaments l'hora d'accés serà a partir de les 17:00h.
  • Es demanarà el pagament anticipat de l’estada en aquells casos en què no s’hagi realitzat prèviament.
  • A l'entrega de les claus es demanarà dipositar una fiança de 100€ que serà retornada al finalitzar l'estada.
 • La fiança respondrà en cas de manca de neteja, desperfectes, impagaments, etc.

Durant l'estada

És responsabilitat del campista vigilar els seus objectes personals (bicicletes, aparells electrònics, mòbils, etc.). El càmping declina tot tipus de responsabilitat en cas d’incidència relacionada amb la responsabilitat civil del campista. Tots els clients han d’acceptar el reglament intern. Cada campista titular de l’allotjament és responsable de les molèsties i perjudicis causats per les persones i/o gossos que l’acompanyen o si venen al càmping a visitar-los.

Càmping l’Ombra, SL es reserva el dret de desallotjar a les persones que incompleixin les regles internes de bona convivència i higiene sense dret de devolució del preu.

Sortida

 • Allotjaments: el dia de la sortida indicada en el contracte, l’allotjament s’haurà de deixar lliure abans de les 10:00h del matí i s’haurà d’entregar en perfecte estat de neteja i amb verificació d'inventari. Serà a càrrec del campista el valor dels objectes trencats i deteriorats, així com la reparació de les infraestructures, si fos necessari. La fiança es retornarà al final de l’estada descomptant les indemnitzacions pertinents, amb factura justificada, per els possibles desperfectes constatats en la verificació realitzada a la sortida.
 • Parcel·les: el dia de la sortida indicada en el contracte, l’allotjament s’haurà de deixar lliure abans de les 12:00h del matí i s’haurà d’entregar en perfecte estat de neteja.
 • En cas de sortir més tard de l'hora límit indicada, es podria facturar un dia addicional segons els preus vigents de la nit.

 

GOSSOS

 • Només s'admeten gossos com animal de companyia.
 • S'admetrà l'accés amb gossos en parcel·les.
 • Per allotjar-se amb un gos serà necessari el pagament d'un suplement al moment d'efectuar el registre d'entrada i s'haurà de disposar del carnet de vacunació actualitzat.
 • No està permès l'accés amb gos a la piscina, zones de menjar o edificis comuns.
 • Els gossos hauran de romandre lligats i l’amo es farà responsable que no embrutin les instal·lacions; en el cas de raça perillosa contemplada per la Generalitat de Catalunya, haurà de portar morrió en tot moment.
 • Tots els gossos que acompanyin als seus amos durant la seva estada hauran d’estar inscrits a la recepció.

 

RESPONSABILITAT DEL CÀMPING L’OMBRA

El client reconeix expressament que el Càmping l’Ombra, SL no podrà ser considerat responsable per la comunicació per part dels seus socis o tercers d’informació falsa que estigui recollida en els catàlegs o a la pàgina web del càmping. Especialment les fotografies de presentació, les classificacions, les activitats, l’oci, els serveis i les dates d’obertura. Les fotografies i els textos utilitzats en el catàleg o en la pàgina web del càmping no tindran caràcter contractual, només són de caràcter indicatiu.

This website uses its own Cookies to collect information in order to improve our services. If you continue browsing, you accept their installation. The user has the possibility of configuring his browser, being able, if he so wishes, to prevent them from being installed on his hard drive, although he must bear in mind that such action may cause difficulties in navigating the website.

Top